Jumat, 17 Maret 2017

Surah Al-Fajr dan Artinya

- Surah Al-Fajr adalah surah ke-89 dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 30 ayat. Surah ini tergolong surah Makkiyyah karena diturunkan semasa Nabi berada di Makkah. Arti dari Al-Fajr berarti fajar. Beberapa kandungan dalam surah ini antara lain: Allah memberikan azab kepada orang-orang sebelumnya yang telah berbuat kerusakan, seperti terhadap kaum 'Ad, kaum Samud, juga Fir'aun.
 Surah ini tergolong surah Makkiyyah karena diturunkan semasa Nabi berada di Makkah Surah Al-Fajr dan Artinya
Surah Al-Fajr
Kita juga jangan mencintai harta secara berlebihan, karena kekayaan maupun kemiskinan merupakan ujian dari Allah bagi hamba-Nya, dalam surah ini disinggung juga dengan bumi diguncangkan berturut-turut yang berarti hari kiamat dan hari diperlihatkan neraka Jahanam, dimana pada hari itu kesadaran manusia sudah tidak berguna lagi.

Baca juga: Surah Al-Balad dan Artinya

Jika kita sudah membaca, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan kandungan dalam surah ini yaitu senantiasa mengerjakan kebajikan untuk hidup ini, sehingga kelak termasuk golongan hamba-hamba-Nya dan menjadi penghuni surga-Nya. Berikut bacaan latin surah Al-Fajr beserta terjemahannya:

Bacaan Surah Al-Fajr
 1. Wal fajr
 2. Walayaalin 'asyr
 3. Wasy-syaf'i walwatr
 4. Wallaili idzaa yasr
 5. Hal fii dzaalika qasamullidzii hijr
 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aad
 7. Imara dzaatil 'imaad
 8. Allatii lam yukhlaq mitsluha fil bilaad
 9. Watsamuudal ladziina jaabush shakhra bilwaad
 10. Wafir'auna dzil autaad
 11. Alladziina thaghau fil bilaad
 12. Fa-aktsaru fiihal fasaad
 13. Fashabba 'alaihim rabbuka sautha 'adzaab
 14. Inna rabbaka labil mirshaad
 15. Fa-ammal insaanu idzaa mabtalaahu rabbuhuu fa-akramahuu wana'amahuu fayaquulu rabbii akraman
 16. Wa-ammaa idzaa mabtalaahu faqadara 'alaihi rizqahuu fayaquulu rabbii ahaanan
 17. Kallaa ballaa tukrimuunal yatiim
 18. Walaa tahaadh-dhuuna 'alaa tha'aamil miskiin
 19. Wata' kuluunatturaatsa aklal lammaa
 20. Watuhibbuunal maala hubban jammaa
 21. Kallaa idzaa dukkatil ardhu dakkan dakkaa
 22. Wajaa-a rabbuka walmalaku shaffan shaffaa
 23. Wajii-a yauma idzin bijahannama yauma idziy yatadzakkarul insaanu wa-annaa lahudz-dzikraa
 24. Waquulu yaa laitanii qaddamtu lihayaatii
 25. Fayauma idzillaa yu'adz-dzibu 'adzaabahuu ahad
 26. Walaa yuutsiqu watsaa qahuu ahad
 27. Yaa ayyuhannafsul muth mainnah
 28. Irji'ii ilaa rabbiki raadhiyatam mardhiyyah
 29. Fadkhulii fii 'ibaadii
 30. Wadkhulii jannatii
Terjemahan Surah Al-Fajr
 1. Demi fajar,
 2. demi malam yang sepuluh,
 3. demi yang genap dan yang ganjil,
 4. demi malam apabila berlalu.
 5. Adakah pada yang demikian itu terdapat (sumpah) (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
 6. Tidakkah engkau (Muhammad) memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) 'Ad?,
 7. (yaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum 'Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
 8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
 9. dan (terhadap) kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah,
 10. dan (terhadap) Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan) yang besar,
 11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
 12. lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,
 13. karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,
 14. sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
 15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku."
 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku."
 17. Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
 18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
 19. sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkannya (yang halal dan yang haram),
 20. dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih.
 21. Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),
 22. dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
 23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
 24. Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini."
 25. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil).
 26. dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
 27. Wahai jiwa yang tenang!
 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridhai-Nya.
 29. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
 30. dan masuklah ke dalam surga-Ku.
Terjemahan Surah Al-Fajr Bahasa Inggris
 1. I call to witness the dawn
 2. And the Ten Nights,
 3. The multiple and the one,
 4. The night as it advances,
 5. Is there not an evidence in this for those who have sense?
 6. Have you not seen what your Lord did to the 'Ad
 7. Of Eram with lofty pillars (erected as signposts in the desert),
 8. The like of whom were never created in the realm;
 9. And with Thamud who carved rocks in the valley;
 10. And the mighty Pharaoh
 11. Who terrorised the region,
 12. And multiplied corruption.
 13. So your Lord poured a scourge of punishment over them.
 14. Your Lord is certainly in wait.
 15. As for man, whenever his Lord tries him and then is gracious and provides good things for him, he says: "My Lord has been gracious to me."
 16. But when He tries him by restraining his means, he says: "My Lord despises me."
 17. No. In fact you are not generous to the orphans,
 18. Nor do you urge one another to feed the poor,
 19. And you devour (others') inheritance greedily,
 20. And love wealth with all your heart.
 21. Surely when We pound the earth to powder grounded, pounded to dust,
 22. And comes your Lord, and angels row on row,
 23. And Hell is brought near, that day will man remember, but of what avail will then remembering be?
 24. He will say: "Alas the woe! Would that I had sent ahead something in my life."
 25. None can punish as He will punish on that day,
 26. And none can bind as He will bind.
 27. O you tranquil soul,
 28. Return to your Lord, well-pleased and well-pleasing Him.
 29. "Enter then among My votaries,
 30. Enter then My garden."

Load comments